Strefa klienta

Strefa klienta - Regulamin

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Kolbudy

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Kolbudy
z dnia 22 stycznia 2019 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział I.
Postanowienia ogolne.

§1.

 1. Stosowane w niniejszym regulaminie okreslenia sa zgodne z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z pozn. zm.).
 2. Inne uzyte w Regulaminie okreslenia nieposiadajace swojej definicji legalnej w przepisie wskazanym w ust. 1 oznaczaja:
  1. Regulamin - regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow obowiazujacy na terenie gminy Kolbudy;
  2. Umowa - umowa o swiadczenie uslug wodociagowych lub kanalizacyjnych zawarta w formie pisemnej pomiedzy danym odbiorca uslug a przedsiebiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym;
  3. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z pozn. zm.).

§2.

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne wykonuje swoja dzialalnosc w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow wydane decyzja.

Rozdzial II. Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

Rozdzial II.

Minimalny poziom uslug swiadczonych przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciekow

§3.

 1. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciekow ma obowiazek:
  1. dostarczac odbiorcom uslug wode z sieci wodociagowej i odprowadzac od odbiorcow uslug scieki na podstawie pisemnej umowy zawartej w oparciu o wlasciwe przepisy w szczegolnosci ustawy i regulaminu;
  2. zapewnic zdolnosc posiadanych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych do:
   1. realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem, zgodnych z wasciwymi przepisami techniczno-budowlanymi, przy czym cisnienie na zaworze za wodomierzem glownym wynosic powinno minimum 0,1 MPa i nie wiecej niz 0,6 MPa, a ilosc przeznaczonej do spozycia przez ludzi wody dostarczonej do odbiorcy uslug powinna wynosic nie mniej niz 0,5m3 na dobe, srednio w ujeciu miesiecznym, oraz 6 m3 rocznie,
   2. przyjmowania sciekow odprowadzanych przez odbiorcow uslug w ilosci nie mniejszej niz 0,5 m3 na dobe, srednio w ujeciu miesiecznym, oraz 6 m3 rocznie,
   3. dostaw wody i odprowadzania sciekow w sposob ciagly i niezawodny,
  3. prowadzic regularna kontrole urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz w razie koniecznosci dokonywac ich napraw;
  4. zapewnic jakosc dostarczanej wody odpowiadajaca wymaganiom okreslonym w aktualnie obowiazujacych przepisach prawa regulujacych problematyke jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;
  5. prowadzic regularna wewnetrzna kontrole jakosci dostarczanej wody, a takze regularna kontrole ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow oraz przestrzegania warunkow ich wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych;
  6. udostepniac w swojej siedzibie informacje dotyczace dostepnosci uslug wodociagowo-kanalizacyjnych;
  7. okreslac warunki przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej bedacej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego;
  8. na wlasny koszt instalowac i utrzymywac u odbiorcow uslug wodomierze glowne;
  9. dokonywac kontroli funkcjonowania wodomierzy glownych z wlasnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych oplat z tego tytulu lub na wniosek odbiorcy uslug, ktory ponosi koszty przeprowadzenia kontroli w przypadku stwierdzenia prawidlowego dzialania kontrolowanego wodomierza przez wlasciwy Urzad Miar.

§4.


Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciekow ma prawo:

 1. wstepu na teren nieruchomosci lub do obiektow budowlanych nalezacych do odbiorcow uslug w celach i na zasadach okreslonych w art. 7 ustawy;
 2. kontrolowac prawidlowosc realizacji robot budowlanych prowadzonych w zwiazku z przylaczaniem nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej bedacej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz ich zgodnosc z wydanymi warunkami przylaczania do sieci;
 3. kontrolowac stan techniczny przylaczy nalezacych do odbiorcow uslug w czasie ich uzytkowania, na zasadach i warunkach wynikajacych z ustawy oraz umowy;
 4. zaprzestac dostaw wody lub odprowadzania sciekow od odbiorcow uslug w przypadku wystapienia przeslanek i w trybie okreslonym w art. 8 ustawy.
Rozdział III. Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

Rozdzial III
Warunki i tryb zawierania umow z odbiorcami uslug

§5.

 1. Swiadczenie uslug zaopatrzenia w wode i odbioru sciekow odbywa sie w oparciu o pisemna umowe zawarta miedzy przedsiebiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym a odbiorca uslug, zgodnie z art. 6 ustawy.
 2. Umowa o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekow jest zawierana z osoba, ktorej nieruchomosc zostala przylaczona do sieci i ktora wystapila z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 3. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostepnia przyszlemu odbiorcy uslug wzor wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekow.
 4. Umowa moze byc zawarta z osobami korzystajacymi z lokali znajdujacych sie w budynku wielolokalowym na wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynkow wielolokalowych, po spelnieniu warunkow okreslonych w ustawie.
 5. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne sporzadza i przedklada przyszlemu odbiorcy uslug projekt umowy, w terminie 7 dni od zlozenia wniosku o zawarcie umowy.
 6. Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow moze byc zawarta na czas okreslony lub nieokreslony.
 7. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udostepnia na stronie internetowej ogolne warunki umow, o ile sie nimi posluguje.
 8. Postanowienia umow zawieranych przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne z odbiorcami uslug nie moga ograniczac praw i obowiazkow stron wynikajacych z ustawy, przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy lub postanowien niniejszego regulaminu.
 9. Umowa winna w szczegolnosci zawierac postanowienia okreslone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywac miejsce publikacji regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow.
Rozdział IV. Sposób rozliczeń

Rozdzial IV
Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

 1. Rozliczenia z odbiorcami uslug za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekow prowadzone sa przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne na podstawie okreslonych w taryfach cen i stawek oplat oraz ilosci dostarczanej wody i odprowadzonych sciekow.
 2. Ilosc dostarczanej wody ustala sie na podstawie odczytu wodomierza glownego.
 3. W przypadku braku wodomierza glownego, ilosc zuzytej wody ustala sie na podstawie przecietnych norm zuzycia okreslonych w przepisach wykonawczych do ustawy o zbiorowym o zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.
 4. Ilosc odprowadzonych sciekow ustala sie na podstawie urzadzen pomiarowych zamontowanych na przylaczu kanalizacyjnym, a w razie braku tych urzadzen ilosc odprowadzonych sciekow ustala sie w umowie jako ilosc rowna ilosci pobranej wody lub ilosc ustalona w umowie.
 5. W rozliczeniach ilosci odprowadzonych sciekow uwzglednia sie ilosc bezpowrotnie zuzytej wody wylacznie w przypadku, gdy jej wielkosc zuzycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza.
 6. Dlugosc okresu obrachunkowego okresla umowa.
 7. W przypadku niesprawnosci wodomierza glownego ilosc pobranej wody ustala sie na podstawie sredniego zuzycia wody w okresie 3-ch miesiecy przed stwierdzeniem nieprawidlowego dzialania wodomierza, a gdy nie jest to mozliwe - na podstawie sredniego zuzycia wody w analogicznym okresie roku ubieglego lub sredniomiesiecznego zuzycia w roku ubieglym i liczby miesiecy niesprawnego dzialania wodomierza.
Rozdzial V. Warunki przylaczenia do sieci

Rozdzial V
Warunki przylaczenia do sieci

§7.

 1. Przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na pisemny wniosek o przylaczenie i okreslenie warunkow przylaczenia, zwanych dalej "warunkami przylaczenia do sieci" zlozony przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie.
 2. Z wnioskiem o przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze wystepowac osoba posiadajaca tytul prawny do korzystania z nieruchomosci lub osoba, ktora korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.
 3. Wniosek, o ktorym mowa w ust.1 powinien w szczegolnosci zawierac:
  1. imie i nazwisko (lub nazwa) osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci,
  2. adres (siedziby) osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci i adres do korespondencji,
  3. oznaczenie geodezyjne podlaczanej nieruchomosci do sieci,
  4. rodzaj podlaczenia (wodociagowe, kanalizacyjne),
  5. planowana wielkosc poboru wody, jej przeznaczenia lub planowana ilosci odprowadzanych sciekow i okreslenie ich rodzaju,
   a w przypadku sciekow technologicznych wskazanie przewidywanej ilosci i jakosci odprowadzanych sciekow oraz dane o przewidywanym sposobie podczyszczania,
  6. wskazanie planowanego terminu poboru wody i odprowadzania sciekow,
  7. date i podpis osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci.

§8.

 1. Na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegajacej sie o przylaczenie do sieci, przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne, jezeli sa spelnione warunki techniczne umozliwiajace przylaczenie nieruchomosci do sieci, wydaje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku warunki przylaczenia do sieci.
 2. W razie braku mozliwosci przylaczenia nieruchomosci do sieci, przedsiebiorstwo wodociagowokanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na pismie o tym fakcie osobe ubiegajaca sie o przylaczenie, wskazujac przyczyny, ktore uniemozliwiaja przylaczenie.
 3. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.
 4. Warunki przylaczenia o ktorych mowa w ust. 1 okreslaja:
  1. miejsce i sposob przylaczenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy uslug,
  2. cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociagowej,
  3. miejsce zainstalowania wodomierza glownego oraz miejsca zainstalowania urzadzenia pomiarowego liczacego ilosc odprowadzonych sciekow,
  4. dopuszczalna ilosc i jakosc odprowadzanych sciekow,,
  5. termin waznosci warunkow przylaczenia do sieci.

§9.

Przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze nastapic po spelnieniu warunkow przylaczenia, o ktorych mowa w §7 i 8, a w przypadku zawarcia umowy o przylaczenie do sieci, po spelnieniu warunkow w niej okreslonych.

Rozdzial VI. Warunki techniczne

Rozdzial VI
Warunki techniczne okreslajace mozliwosci dostepu do uslug wodociagowo kanalizacyjnych

§10.

 1. Ustala sie nastepujace techniczne warunki okreslajace mozliwosc dostepu do uslug wodociagowokanalizacyjnych swiadczonych przez przedsiebiorstwo wodociagowokanalizacyjne:
  1. przylacza wodociagowe nalezy wykonac z rur PEHD,
  2. srednice przylacza wodociagowego nalezy okreslic w dokumentacji technicznej, na podstawie informacji o maksymalnej ilosci wody dostarczanej do nieruchomosci zawartej w warunkach technicznych, tak aby zachowana byla predkosc w przewodzie od v=0,8 m/s do v=1,5 m/s,
  3. srednica maksymalna przylacza wodociagowego ograniczona jest srednica i wydajnoscia sieci wodociagowej w miejscu wlaczenia,
  4. w miejscu wlaczenia do sieci wodociagowej nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca, a obudowe zasuwy wyposazyc w skrzynke uliczna,
  5. uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglebienia przewodow wodociagowych w gruncie nalezy prowadzic najkrotsza, bezkolizyjna trasa, z dostepem do tych przewodow,
  6. przylacza kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PCV-U o klasie sztywnosci obwodowej SN8,
  7. srednice przylacza kanalizacyjnego nalezy okreslic w dokumentacji technicznej na podstawie bilansu odprowadzonych sciekow zachowujac samooczyszczenie w projektowanym kanale oraz minimalny spadek w kierunku splywu sciekow,
  8. minimalna dopuszczalna srednica przylacza kanalizacyjnego wynosi O160 mm a srednica maksymalna ograniczona jest srednica i wydajnoscia sieci kanalizacyjnej w miejscu wlaczenia,
  9. uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglebienia przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy prowadzic najkrotsza, bezkolizyjna trasa, z dostepem do tych przewodow oraz zapewniajac dojazd i dostep do studni rewizyjnych na przylaczu kanalizacyjnym,
  10. przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy przewidziec posredni sposob odprowadzania sciekow za pomoca urzadzen typu przydomowe przepompownie,
  11. rozwiazania projektowe w zakresie odprowadzania sciekow winny gwarantowac zabezpieczenie tych obiektow przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej,
  12. minimalna srednica studni kanalizacyjnej uzalezniona jest od miejsca montazu i nie moze byc mniejsza niz O315 mm.
 2. Szczegoly techniczne warunkow dostepu do uslug wodociagowo kanalizacyjnych okreslane sa w warunkach przylaczenia, o ktorych mowa w rozdziale 5 regulaminu.

§11.

 1. Poza warunkami okreslonymi w § 10 dostep do uslug wodociagowo kanalizacyjnych uwarunkowany jest mozliwosciami technicznymi istniejacych urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych, takimi jak: przepustowosc, zdolnosc produkcyjna, lokalizacja nieruchomosci, stan techniczny urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych.
 2. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne udostepnia w swojej siedzibie szczegolowe informacje o mozliwosciach technicznych warunkujacych dostep do uslug wodociagowo kanalizacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1.
 3. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zapewnia realizacje inwestycji dotyczacych budowy oraz modernizacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikajacym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych opracowanego na podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego obowiazujacych w gminie.
Rozdzial VII. Sposób dokonywania odbioru przyłączy

Rozdzial VII

Sposob dokonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne odbioru wykonanego
przylacza

§12.

 1. Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przylaczenia nieruchomosci do sieci przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiebiorstwem wodociagowo kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunkow i sposobow dokonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne kontroli robot.
 2. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zlozenia kompletnej dokumentacji technicznej.
 3. Zakres dokumentacji technicznej okreslaja warunki przylaczenia do sieci, o ktorych mowa w rozdziale 5 niniejszego regulaminu.

§13.

 1. Po pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci, przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru nie dluzszy niz 5 dni od dnia zgloszenia.
 2. W ramach odbioru przylacza przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z wydanymi przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne warunkami przylaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej oraz z projektem przylacza.
 3. Odbior czesciowy lub koncowy przylaczy jest przeprowadzany przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.
 4. Wyniki prob i odbiorow sa potwierdzane przez strony w protokolach odbioru technicznego.
 5. Protokol odbioru technicznego przylacza powinien zawierac, co najmniej:
  1. date odbioru;
  2. przedmiot odbioru z wyszczegolnieniem przeznaczenia przylacza (rodzaju przylacza - wodociagowe kanalizacyjne), srednicy, materialow i dlugosci przylacza oraz rodzaju odprowadzanych sciekow;
  3. sklad komisji, w tym wykonawce i uzytkownika;
  4. adres nieruchomosci, do ktorej wykonano przylaczenie;
  5. podpisy czlonkow komisji.
 6. Protokol koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania podlaczenia i jego podpisanie przez strony upowaznia odbiorce uslug do zlozenia wniosku o zawarcie umowy.
Rozdzial VIII. Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania usług

Rozdzial VIII

Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania ciaglosci uslug i odpowiednich parametrow
dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej sciekow

§14.

 1. O przewidywanych zakloceniach w realizacji uslug zaopatrzenia w wode lub odprowadzania sciekow przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne winno uprzedzic odbiorcow uslug w sposob zwyczajowo przyjety, w szczegolnosci poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego i na tablicach ogloszeniowych.
 2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obnizeniu jej jakosci przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne powinno poinformowac odbiorcow uslug w sposob zwyczajowo przyjety co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.
 3. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne ma rowniez obowiazek poinformowania odbiorcow uslug o zaistnialych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania nie przekracza 12 godzin.

§15.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne ma obowiazek zapewnic zastepczy punkt poboru wody i poinformowac odbiorce uslug o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§16.

Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne moze odciac dostawe wody lub zamknac przylacze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

Rozdzial IX. Standardy obsługi odbiorców usług

Rozdzial IX

Standardy obslugi odbiorcow uslug, w tym sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiana informacji
dotyczacych w szczegolnosci zaklocen w dostawie wody i odprowadzaniu sciekow

§17.

Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zapewnia odbiorcom uslug nalezyty poziom uslugi, a w szczegolnosci wyodrebnia stanowisko do spraw obslugi klienta.

§18.

 1. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne zobowiazane jest do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczacych:
  1. prawidlowego sposobu wykonywania przez odbiorce uslug umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow,
  2. warunkow przylaczenia sie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,
  3. wystepujacych zaklocen w dostawach wody lub w odprowadzaniu sciekow,
  4. wystepujacych awariach urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych.
 2. Odbiorca uslug ma prawo zglaszania w formie pisemnej reklamacji dotyczacych sposobu wykonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne umowy, w szczegolnosci ilosci i jakosci swiadczonych uslug oraz wysokosci naliczonych oplat za te uslugi.
 3. Reklamacja moze zostac wniesiona w innych niz wymienione w ust. 2 przypadkach niewykonania, lub nienaleznego wykonania uslugi.
 4. Reklamacja powinna zawierac:
  1. imie i nazwisko albo nazwe lub firme oraz adres odbiorcy uslug,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. przedstawienie okolicznosci uzasadniajacych reklamacje,
  4. numer odbiorcy uslug i numer umowy,
  5. date umowy,
  6. podpis odbiorcy uslug.
 5. Zgloszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjecia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego.
 6. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne rozpatruje reklamacje niezwlocznie, nie dluzej jednak niz w terminie 14 od dnia jej wniesienia.
 7. Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, ktora winna zawierac:
  1. nazwe przedsiebiorstwa,
  2. powolanie podstawy prawnej,
  3. rozstrzygniecie o uwzglednieniu lub odmowie uwzglednienia reklamacji,
  4. uzasadnienie odmowy uwzglednienia reklamacji,
  5. podpis upowaznionego pracownika reprezentujacego przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 8. W przypadku uwzglednienia reklamacji przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne powiadamia pisemnie odbiorce uslug o wyniku rozpatrzenia.
 9. W przypadku odmowy uwzglednienia reklamacji w calosci lub w czesci, odpowiedz na reklamacje winna zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne.
 10. W siedzibie przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego winny byc udostepnione wszystkim zainteresowanym:
  1. aktualnie obowiazujace na terenie gminy Kolbudy taryfy;
  2. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow;
  3. tekst obowiazujacego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow;
  4. wyniki analiz jakosci wody.
Rozdzial X. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

Rozdzial X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§19.

 1. Pobor wody na cele przeciwpozarowe z sieci wodociagowej bedacej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach oznaczonych z hydrantow.
 2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego sa w szczegolnosci jednostki panstwowej strazy pozarnej i ochotniczej strazy pozarnej.
 3. Ilosc pobranej na cele przeciwpozarowe wody jest ustalana na podstawie skladanych przez straz pozarna pisemnych informacji o pobranych ilosciach.
 4. Rozliczenia za wode pobrana na cele przeciwpozarowe dokonywane sa za okresy miesieczne lub kwartalne.
 5. Przedsiebiorstwo wodociagowo kanalizacyjne udostepnia punkty hydrantowe o parametrach, ktorymi dysponuje w danym rejonie i obciaza gmine za wode pobrana na cele przeciwpozarowe, stosujac ceny ustalone w taryfie.
 6. Podmioty okreslone w ust. 2, uprawnione do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociagowo kanalizacyjnego, zobowiazane sa do powiadamiania przedsiebiorstwa o miejscu pozaru i poboru niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia.
Rozdział XI. Przepisy końcowe

Rozdział XI.
Przepisy koncowe

§40.

W sprawach nie objetych niniejszym regulaminem obowiazuja przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U.Nr 72, poz.747 z p.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§41.


Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne zobowiazane jest do udostepnienia na zadanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§42.

 1. Uchyla sie uchwale nr XXX/267/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow" obowiazujacego na terenie Gminy Kolbudy.
 2. Traci moc uchwala nr XLIII/280/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 8 pazdziernika 2002r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow, obowiazujacego na terenie Gminy Kolbudy".

§43.

Wykonanie uchwały powierza sie Wojtowi Gminy Kolbudy.

§44.


Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego.

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez „REKNICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach zwaną dalszej części Spółką

§ 1.

§ 1.

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania przez Spółkę urządzeńwodociągowych i/lub kanalizacyjnych od uprawnionych podmiotów na terenie GminyKolbudy, które zostaną połączone z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną Spółki.
 1. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może oznaczać przeniesienie własności na podstawie umowy przejęcia za wynagrodzeniem.
 1. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nie obejmuje przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, które stanowią własność osoby, która je wybudowała w myśl art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o „zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
§ 2.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. uprawniony podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca Jednostką Samorządu Terytorialnego (JST), ani przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, ani spółką wodną, która wybudowała jako inwestor urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne;
 1. wniosek – wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
 1. urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
 1. urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
 1. odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – zawarcie umowy cywilnoprawnej, w wyniku, której Spółka nabywa tytuł własności lub tytuł do korzystania i czerpania pożytków z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
 1. służebność przesyłu - jest służebnością pozwalająca na umożliwienie prawnego uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na której posadowione są urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne), przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń;
§ 3.

§ 3.

 1. Procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych rozpoczyna uprawniony podmiot, składając w siedzibie Spółki wypełniony wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 1. Jeżeli wniosek składa kilku współwłaścicieli urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, do wniosku może zostać załączone pełnomocnictwo, wskazujące osobę, która będzie reprezentować uprawnione podmioty w procedurze odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 1. Szczegółowych informacji dotyczących zasad i sposobu składania wniosków o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych udzielane będą w Biurze Obsługi Klienta.
 1. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki „REKNICA” Sp. z o.o.
 1. Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty określone we wzorze wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych znajdującym się na stronie www.reknica.pl
 1. Spółka może wezwać uprawniony podmiot do uzupełnienia brakujących danych lub o dostarczenie innych nie wskazanych we wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.
 1. W przypadku gdy, środki finansowe Spółki przyjęte w planie na dany rok wyczerpią się, wówczas przyjęte wnioski o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przesuwane są na rok kolejny i realizowane według ich daty wpływu.
§ 4.

§ 4.

 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu zgodnie z § 3 ust. 4 lub wpływu dokumentów, o których w § 3 ust. 6 i ust.7 niniejszej umowy.
 1. Wnioski rozpatruje Zarząd Spółki w terminie nie dłuższym niż 40 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 1. Wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego ustala się na podstawie przedstawionego poniżej cennika, tj. Cennika 

Urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne, powyżej 1000m ustala się na podstawiesumowania wielkości określonych w tabeli. Powyższe wartości przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i /lub kanalizacyjnego, ustala się na podstawie mapy z pomiaru powykonawczego urządzenia wodociągowego i /lub kanalizacyjnego, dostarczonej przez podmiot uprawniony.

 1. Jeśli wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i/lubkanalizacyjnego określona w tabeli cennika w ust. 3 niniejszego paragrafu jest niewystarczająca dla podmiotu uprawnionego t.j. inwestora, wówczas podmiot uprawniony możenegocjować z Zarządem Spółki wartość przejmowanych urządzeń.
 2. Gdy uprawniony podmiot nie akceptuje kwoty z tabeli cennika, jak również w toku negocjacji nie dojdzie do zawarcia umowy, uprawniony podmiot może dochodzić nakładów z tytułu wybudowania Inwestorskich Odcinków Sieci na drodze postępowania sądowego.
 3. Po zakończeniu negocjacji, o których mowa w ust.4 i ust.5 niniejszego paragrafu, Spółka przygotuje ostateczny kształt umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który zostanie przekazany uprawnionemu podmiotowi do podpisu. Podpisanie umowy ze strony Spółki nastąpi nie później niż 20 dni od dnia podpisania umowy przez uprawniony podmiot.
§ 5.

§ 5.

 1. Umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych powinna określać co najmniej:
  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • strony umowy,
  • w przypadku osoby fizycznej: adres zamieszkania, PESEL
  •  techniczny opis urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
  • ostateczną wartość przejęcia za wynagrodzeniem,
  • oświadczenie uprawnionego podmiotu o przeniesieniu posiadanych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielone przez Wykonawcę tychże urządzeńwodociągowych i/lub kanalizacyjnych
 1. Uchylony
 2. Na wniosek uprawnionego podmiotu, Spółka może zlecić każdorazowo, indywidualnie rzeczoznawcy majątkowemu, wycenę wynagrodzenia na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony z uwzględnieniem następujących elementów: 
  • szkód poniesionych przez właściciela nieruchomości (brak możliwości zabudowy i czerpania z przedmiotowej nieruchomości pożytków) na skutek wybudowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych, 
  • zakresu ograniczeń własności nieruchomości i powodowanych uciążliwości (tj rozmiar, rodzaj, położenie, właściwości i sposób eksploatacji urządzeń przesyłowych,
  • rodzaju, przeznaczenia i powierzchni nieruchomości należącej do właścicielanieruchomości,
  • niemożności korzystania z nieruchomości, na której posadowiono urządzeniaprzesyłowe w sposób zgodny z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem,
  • przeznaczenia nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • konieczności zachowania stref ochronnych wyłączonych spod zabudowy wskutek wybudowania urządzeń przesyłowych,
  • ograniczenia zdolności inwestycyjnych na nieruchomości,
  • obniżenia jakości, funkcjonalności i wartość nieruchomości gruntowych, na których posadowiono urządzenia przesyłowe.
 1. W przypadku umowy przejęcia za wynagrodzeniem przeniesienie własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych następuje z chwilą podpisania umowy i „Protokołu Przejęcia” będącego integralną częścią umowy.
 2. Koszty notarialne i sądowe wynikające z zapisów art. 245 kodeksu cywilnegodotyczące ustanowienia służebności przesyłu ponosi Spółka.
 3. Koszty wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynikające z zapisów art. 245 kodeksu cywilnego dotyczące ustanowienia służebności przesyłu ponosi uprawniony podmiot.
§ 6.

§ 6.

Wydanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nastąpi na podstawie„ Odbioru Końcowego” oraz „Protokołu Przejęcia” podpisanego przez uprawniony podmiot i Spółkę zgodnie ze wzorem będącym integralną częścią umowy przejęcia urządzeń wodociągowych i /lub kanalizacyjnych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zawarcia umowy przejęcia za wynagrodzeniem.
§ 7.

§ 7.

Jeżeli uprawniony podmiot zalega względem Spółki za usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, z zapłaty, o której mowa § 4 ust.3, ust.4, ust.5 zostanie potrącona zaległa należność za usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 8.

§ 8.

Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zostaną rozpatrzone zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, z tym, że datą wpływu tychże wniosków będzie data wejścia w życie Regulaminu.
§ 9.

§ 9.

Wzory umów Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7:
 • Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci wodociągowej
  {wzór 1 - w przypadku wybudowania sieci w gruntach prywatnych}
 • Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci wodociągowej
  {wzór 2 - sieć wybudowano w gruntach [droga] obecnie należących do Gminy}
 • Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej
  {wzór 3 - w przypadku wybudowania sieci w gruntach prywatnych}
 • Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
  {wzór 4 - sieć wybudowano w gruntach [droga] obecnie należących do Gminy}
 • Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu urządzenia kanalizacyjnego
  {wzór 5 - przepompownia-tłocznia ścieków}
 • Umowa Nr ... w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej oraz jej przekazania po wybudowania
  {wzór }
 • Umowa Nr ... w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz jej przekazania po wybudowania
  {wzór 7}

stosowane na podstawie „Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach” stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
§ 10.

§ 10.

„Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez REKNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach” w brzmieniu ze zmianami wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2017 roku.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK