Strefa klienta

Strefa klienta - Odczyty wodomierzy

Przedsiębiorstwo REKNICA sp.  z o.o. dokonuje odczytu wskazań wodomierzy głównych w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych.

Informujemy, że rozliczenia za dostarczaną wodę dla potrzeb bytowych naszych odbiorców usług prowadzone są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz poniżej wymienione:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018r. w sprawie określania taryf, zatwierdzania wniosku i warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. Nr 472),
  2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Kolbudy uchwalony uchwałą Rady Gminy Kolbudy z dnia 22.01.2019r. (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2019r. poz 764).

Odbiorcy usług, którzy posiadają odrębną instalację nawadniającą tereny zielone lub przydomowe ogródki powinni wystąpić z wnioskiem do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w Kolbudach o dokonanie odbioru technicznego wodomierza dodatkowego i jego plombowania. Następnie składają wniosek o sporządzenie aneksu do umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków o rozliczanie ilości z wodomierza dodatkowego.

Nasze przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przypomina odbiorcom usług posiadającym wodomierze do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, o konieczności przeprowadzenia wtórnej legalizacji lub wymiany ich na nowe z ważną cechą legalizacyjną. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wymiany tych urządzeń, możemy dokonać jego wymiany na podstawie zlecenia złożonego przez odbiorę. Odbiorca powinien poinformować naszą spółkę o zamiarze wymiany we własnym zakresie lub powtórnej legalizacji wodomierza celem jego oplombowania. Brak ważnej cechy legalizacyjnej lub plomb spółki będzie skutkował nie uwzględnieniem w  rozliczeniu zużycia wody bezpowrotnie zużytej na podstawie posiadanego wodomierza w danym okresie.


Okres odczytywania wskazań wodomierzy dodatkowych,  rejestrujących zużycie wody bezpowrotnie zużytej odbywa się od kwietnia do października danego roku wraz z ich rozliczaniem.

 

 

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK