W związku z wcześniej nieprzewidzianymi komplikacjami podczas rozbudowy sieci wodociągowej w Lisewcu. W dniu 09.10.2019 r. w godzinach 15:30-17:30 może dojść do czasowych przerw w dostawie wody w rejonie ul. Kolonia.
Strefa klienta

Strefa klienta - Taryfa za wodę i ścieki

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180), REKNICA sp. z o.o. informuje, że z dniu 04.06.2018r. ogłoszona została decyzja Nr GD.RET.070/19/D/2018.OF z dnia 18.05.2018r. Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolbudy na okres 3 lat tj. 11.06.2018r. do 10.06.2021r.

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 1152) i przepisami wykonawczymi tej ustawy – Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 luty 2018r. w sprawie określenie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 472) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566)

Taryfa obowiązuje od 11 czerwca 2018r.

Decyzja.pdf

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Kolbudy
na podstawie uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XLIII/427/18 o dopłacie do taryfy
od dnia 19 czerwca 2018 roku - obowiązuje następująca taryfa

Ceny i stawki za dostarczanie wody

   

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

Gospodarstwa domowe (w tym mieszkalnictwo wielorodzinne)

Cena 1m3 dostarczanej wody.

Stawka opłaty abonamentowej 

3,37
6,15 

3,64
6,64

m3/zł
zł/odbiorcę/m-c

Pozostali

Cena 1m3 dostarczanej wody.
Stawka opłaty abonamentowej

3,46

6,15 

3,74

6,64

m3/zł
zł/odbiorcę/m-c 

Ceny za odprowadzanie ścieków

   

Cena
netto

Cena brutto

Jednostka
miary

Gospodarstwa domowe (w tym mieszkalnictwo wielorodzinne)

Cena 1m3 odprowadzonych 
 ścieków

6,65

7,18

m3/zł

Pozostali

Cena 1m3 odprowadzanych ścieków

7,57

8,18

m3/zł

Do ww. cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK