Strefa klienta

Strefa klienta - Taryfa za wodę i ścieki

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), REKNICA sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.04.2021 r. ogłoszona została decyzja Nr GD.RZT.70.86.19.2021/D.DW z dnia 1.04.2021 r. Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolbudy na okres 3 lat.

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 2028) i przepisami wykonawczymi tej ustawy – Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 luty 2018 r. w sprawie określenie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Taryfa obowiązuje od 4 maja 2021 r.Od dnia 4 maja 2021 roku na terenie Gminy Kolbudy
obowiązuje następująca taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja.pdf

 


Ceny i stawki za dostarczanie wody:

   

Cena
netto

Cena
brutto

Jednostka
miary

Gospodarstwa domowe (w tym mieszkalnictwo wielorodzinne) (G1)

Cena 1m3 dostarczanej wody.

Stawka opłaty abonamentowej 

3,62
6,58 

3,91
7,11

m3/zł
zł/odbiorcę/m-c

Pozostali (G2)

Cena 1m3 dostarczanej wody.
Stawka opłaty abonamentowej

3,67

6,58 

3,96

7,11

m3/zł
zł/odbiorcę/m-c 

Ceny za odprowadzanie ścieków:

   

Cena
netto

Cena brutto

Jednostka
miary

Gospodarstwa domowe (w tym mieszkalnictwo wielorodzinne), pozostali

Cena 1m3 odprowadzonych 
 ścieków

7,78

8,40

m3/zł

Do ww. cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.Taryfa, która obowiązywała do dnia 3 maja 2021 r.
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja.pdf

 


Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK