Nasze wodomierze

Przedsiębiorstwo w ramach obsługi odbiorców usług dokonuje montażu wodomierzy hybrydowych oraz ultradźwiękowych.

Wodomierze ultradźwiękowe z systemem zdalnego odczytu wodomierzy

Posiadany przez REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach mobilny system odczytów radiowych umożliwia zdalne dokonywanie odczytów wodomierzy bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku lub lokalu, poza sytuacjami losowymi wymagającymi natychmiastowej reakcji naszych służb. Pracownicy Spółki REKNICA są upoważnieni do wstępu na posesję w celu przeprowadzenia kontroli, stanu technicznego przyłącza wraz z gniazdem wodomierzowym oraz wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Najnowsza technologia ultradźwiękową ze zdalnymi odczytami, zaawansowanym monitorowaniem ciśnienia i wycieków to najwyższy na rynku poziom odczytu, kontroli jak i efektywności.

Wodomierze hybrydowe

Spółka REKNICA sp. z o.o. systematycznie wymienia wodomierze główne. W większości są to wodomierze firmy Fila.  Ze względu na brak sprzęgła magnetycznego wodomierz jest całkowicie odporny na działanie magnesów, zrywanie sprzęgła oraz hamowanie przez osadzone na magnesie wirnika zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną zapewnia łatwy odczyt wskazań wodomierza przez cały okres użytkowania.

Pomieszczenie wodomierzowe

Utrzymanie w należytym stanie oraz właściwe zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej (w przypadku zabudowy wodomierza poza budynkiem) należy do Odbiorcy wody.

Obowiązek ten wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Kolbudy (Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy z dnia 22.01.2019r.)

Niedopuszczalne jest:

  • obudowanie miejsca, w którym znajduje się wodomierz oraz armatura stanowiąca podejście wodomierzowe w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli oraz robót montażowych. Odbiorca wody ma obowiązek zapewnienia stałego dostępu do tych urządzeń,
  • zrywanie plomb - wszystkie zabudowane u Odbiorców wodomierze główne są zabezpieczone na półśrubunkach firmowymi plombami,
  • zmiana miejsca zabudowy wodomierza bez uzgodnienia z Reknica Sp. z o.o.,
  • wymiana wodomierzy głównych we własnym zakresie.

Zgłoś wniosek o wodomierz główny zdalnego odczytu.

Pobierz formularz

Klienci REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach rozliczani są w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Spółka dba, aby wodomierze działały precyzyjnie i posiadały ważną cechę legalizacyjną.

Nałożona na wodomierz cecha legalizacyjna (czyli określenie przez pracownika Okręgowego Urzędu Miar, że wodomierz precyzyjnie nalicza ilość zużywanej wody) jest ważna przez 5 lat. Wodomierze główne są wymieniane nieodpłatnie. Spółka nie posiada punktu legalizacji wodomierzy oraz nie prowadzi sprzedaży wodomierzy.

Zasady zabezpieczania instalacji przed szkodliwym wpływem niskich temperatur

CO NALEŻY ZROBIĆ?

  • utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa. TEMPERATURA NIE POWINNA BYĆ NIŻSZA NIŻ  +4 C
  • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian oraz uszczelnienie drzwi i okien
  • zabezpieczyć przewody wodociągowe, które przebiegają przez nieocieplone pomieszczenia. Do ocieplenia można użyć styropianu bądź osłony izolacyjnej
  • w sytuacji, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, trzeba sprawdzić, czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci styropianu, wełny mineralnej lub otuliny
  • elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

 JAK POSTĘPOWAĆ, KIEDY DOJDZIE DO AWARII?

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza, skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 58 682 74 11/12 lub 602 717 723. W takiej sytuacji REKNICA sp. z o.o. dokona wymiany wodomierza głównego, ale będzie dochodzić kosztów tej wymiany.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK