O firmie

O firmie - Reknica

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne REKNICA spółka z o.o.  w Kolbudach

Siedziba:
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy 

Przedsiębiorstwo pod nazwą REKNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kolbudach jest spółką prawa handlowego, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000115002, wpisu dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy.

Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zadań gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kolbudy od 1 stycznia 2003 roku.

NIP 593 23 35 316
REGON 192749192

Kapitał zakładowy spółki stanowi 112 681 udziałów o łącznej wysokości 56 340 500,00 zł.

Zadaniem naszej spółki jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w ramach zadań własnych gminy.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK