Informujemy, iż od dnia 05 maja 2020 r. ponownie uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, w godzinach od 10:30 do 14:30. Przypominamy, że Punkt kasowy został uruchomiony w oddziale Banku Spółdzielczego w Kolbudach. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośba o ograniczenie czasu spędzanego w Biurze Obsługi i wcześniejsze przygotowanie pism oraz wniosków, których wzory są dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wszelkie zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@reknica.pl , oraz telefonicznie 58 682 74 11.
O firmie

O firmie - Reknica

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne REKNICA spółka z o.o.  w Kolbudach

Siedziba:
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy 

Przedsiębiorstwo pod nazwą REKNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kolbudach jest spółką prawa handlowego, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000115002, wpisu dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy.

Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zadań gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kolbudy od 1 stycznia 2003 roku.

NIP 593 23 35 316
REGON  192749192

Kapitał zakładowy 37 106 000,00 zł

Zadaniem naszej spółki jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w ramach zadań własnych gminy.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK