Rozdział X.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§36.


Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadamiu przedsiebiorstwa sa:

    a) powiatowa straz pozarna,

    b) ochotnicza straz pozarna,

§37.


Pobor wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu Przedsiebiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiebiorstwem.

§38.


Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu Przedsiebiorstwa zobowiazani sa do:

    a) powiadamiania Przedsiebiorstwa o miejscu pozaru niezwlocznie po otrzyaniu zgloszenia.

§39.


    1. Przedsiebiorstwo obciaza gmine za wode pobrana na cele przeciwpozarowe stosujac ceny ustalone w taryfie.
    2. Rozliczenia za wode pobrana na cele przeciwpozarowe dokonywane sa za okresy miesieczne, za kazde pobranie z sieci.