Zawiadomienie

    1. "Odbiorcy" , ktorzy posiadają specjalną instalacje nawadniającą trawniki lub przydomowe ogródki proszeni są o wystąpienie z wnioskiem do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w Kolbudach o zawarcie "umowy na dostawe do w/w instalacji"
    2. REKNICA Sp. z o.o. w Kolbudach przypomna Odbiorcom usług posiadąjacych wodomierze do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej o konieczności przeprowadzenia wtórnej legalizacji lub wymiany ich na nowe z ważna cechą legalizacyjną. Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do wymiany i weryfikacji tych urządzen. Odbiorca powinien poinformować REKNICE o zamiarze wymiany lub powtórnej legalizacji wodomierza celem oplombowania go. Brak cechy legalizacyjnej lub plomb będzie skutkował niemożnoscią rozliczenia zużycia wody bezpowrotnie zużytej na podstawie posiadanego wodomierza.
______________________________________________________

Informacja dla odbiorców usług

REKNICA sp z o.o. informuje, że rozliczenia za dostarczaną wodę dla potrzeb bytowych mieszkanców prowadzone są w oparciu o przepisy wykonawcze do Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, niżej wymienione:
    1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie warunków rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 127),
    2. "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Kolbudy,
    3. oraz umowę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w cyklach dwumiesięcznych według zatwierdzonej Taryfy na dany rok.
Na podstawie cytowanych przepisów Spółka prowadzi odczyty wodomierzy głównych i dokonuje rozliczen w ustalonych dwumiesięcznych okresach.

Obowiązujące przepisy dopuszczają rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego szeregowo za wodomierzem głównym. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania podwodomierza obciąża odbiorcę usług.

Z uwagi na powyższe, iż wodomierze dodatkowe służą jedynie do ewidencji ilości wody, która została spożytkowana na cele inne niż bytowe odbiorców np. podlewanie ogródków, trawników itp., wprowadzono odczytywanie i rozliczanie podwodomierzy przez pracowników spółki w ustalonym okresie czasowym, gdy występuje pobór wody na te cele.

Ustalony okres rozliczen podwodomierzy to: okres od kwietnia do pazdzienika danego roku. Natomiast w miesiącach od listopada do marca nie będą dokonywane odczyty podwodomierzy oraz ich rozliczanie.

______________________________________________________

       Informacja
Biura Obsłgi Klienta
REKNICA sp. z o.o.