"REKNICA" Sp.z o.o. w Kolbudach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180), REKNICA sp. z o.o. informuje, że z dniu 04.06.2018r. ogłoszona została decyzja Nr GD.RET.070/19/D/2018.OF z dnia 18.05.2018r. Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolbudy na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od 11 czerwca 2018r.


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Kolbudy
na podstawie uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XLIII/427/18 o dopłacie do taryfy
od dnia 19 czerwca 2018 roku - obowiązuje następująca taryfa


Ceny i stawki dostawy wody
Cena
netto
Cena
brutto
Jednostka
miary
Gospodarsta domowe (w tym mieszkalnictwo wielorodzinne)
Cena 1m3 dostarczanej wody.
Stawka opłaty abonamentowej 
   3,36           
   6,06 
  3,63        
  6,54

m3 /zł

zł/odbiorcę/m-c         
Pozostali
Cena 1m
3 dostarczanej wody.
Stawka opłaty abonamentowej
3,45

6,06 
    3,73

6,54
m3 /zł

zł/odbiorcę/m-c 


Ceny za odprowadzanie ścieków

Cena
netto
Cena   brutto Jednostka
miary
Gospodarsta domowe (w tym mieszkalnictwo wielorodzinne)  Cena 1m3odprowadzonych 
 ścieków
     6,62       7,15      m3 /zł       
Pozostali Cena 1m3 odprowadzanych ścieków 7,54 8,14      m3 /zł 

Do ww. cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.


CENNIK WYWOZU NIECZYSTOSCI PŁYNNYCH BRUTTO
Obowiązuje od dnia 11.06.2018r.

Kurs do:

Beczkowóz

poj. 10 m3

Beczkowóz

poj. 6 m3

Kolbud, Łapina, Nowin

170,70 zł

132,17 zł

Bielkówka, Pręgowa, Lublewa, Łapina Górnego

184,46 zł

145,93 zł

Czapielska, Babiegodołu, Ostróżek

189,90 zł

151,37 zł

Bąkowa, Buszkowa

196,73 zł

158,20 zł

Jankowa, Kowal, Lisewca, Jodłowna

214,49 zł

175,95 zł

Otomina, Ząbrska, Pomlewa

239,00 zł

200,47 zł

1 m3 odprowadzonych ścieków od dnia 06-02-2014r. - 7,15 zł (brutto)

CENNIK USLUG TECHNICZNYCH
obowiązujący od 01-02-2014r.
w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach


Rodzaj usługi:

Opłata
z (Vat 23%)

Wydanie Warunków Tech. dla przyłącza do sieci wodociągowej

18,45 zł

Wydanie Warunków Tech. dla przyłącza do sieci kanalizacyjnej

18,45 zł

Wydanie ogólnych Warunków przyłączenia do sieci wod.kan.

14,76 zł

Aktualizacja Warunków Tech. Przyłącza wodociągowego

14,76 zł

Aktualizacja Warunków Tech. Przyłącza kanalizacyjnego

14,76 zł

Wydanie Warunków Tech. dla rozbudowy sieci wodociągowej

49,20 zł

Wydanie Warunków Tech. dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej

49,20 zł

Aktualizacja Warunków Tech. dla rozbudowy sieci wodociągowej/lub kanalizacyjnej

34,44 zł

Uzgodnienie dok. proj. przyłącza do sieci wodociągowej

36,90 zł

Uzgodnienie dok. proj. przyłącza do sieci kanalizacyjnej

36,90 zł

Uzgodnienie dok. proj. rozbudowy sieci wodociągowej

73,80 zł

Uzgodnienie dok. proj. rozbudowy sieci kanalizacyjnej

73,80 zł

Uzgodnienie dok. zbiornika bezodpływowego /szamba/

76,26 zł

Odbiór wodomierza dodatkowego - podwodomierza

49,20 zł

Odbiór przyłącza wodociągowego

43,05 zł

Odbiór przyłącza kanalizacyjnego

43,05 zł

Odbiór tech. koncowy sieci wod./lub kan. (do 35 mb.;ulicznej)

67,65 zł

Odbiór tech. koncowy sieci wod./lub kan. (rozbudowanej)

184,50 zł

Odbiór tech. zbiornika bezodpływowego

73,80 zł

Plombowanie wodomierza dodatkowego - podwodomierza

18,45 zł

Uzgodnienie ogólne

83,10 zł

Nadzór robót - odbiór częściowy

150,00 zł

Wymiana podwodomierza na instalacji wewnętrznej

Wg. wyceny

Montaż urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym

Wg. wyceny


CENNIK USLUG
ZIEMNO-KANALIZACYJNYCH
obowiązujący od 01-02-2014r.
w spółce "REKNICA" sp. z o.o.

Rodzaj usługi

Opłata uslugi za 1 godz. sprzetu (cena brutto)

Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzaniem WUKO (male)

129,75 zł

Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzeniem WUKO (duze)

300,00 zł

Usługa - badanie wydajności hydrantu p.poż(firma)

200,00 zł

Wykonanie prac ziemnych koparką JCB

100,00 zł

Wykonanie prac ziemnych koparką - mini HANIX

70,00 zł

Usługa zagęszczania zagęszczarką

70,00 zł

Wykonanie usługi transportu - wynajem ciągnika z beczką asenizacyjną

140,00 zł

Wykonanie usługi transportowej ciągnikiem z przyczepą

120,00 zł