KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ REKNICA SPÓŁKA Z O.O. W KOLBUDACH

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Reknica sp. z o.o. w Kolbudach zapewniać będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Reknica sp. z o.o. - siedziba: Kolbudy ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Reknica sp. z o.o. w Kolbudach jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Reknica sp. z o.o. w Kolbudach dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Reknica sp. z o.o. w Kolbudach deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarza

będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,

 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Reknica sp. z o.o. w Kolbudach w tym profilowaniu.

 2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) danych,

 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 • do ograniczenia przetwarzania danych,

 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Reknica sp. z o.o. w Kolbudach przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Reknica sp. z o.o. w Kolbudach umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

 3. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 4. Reknica sp. z o.o. w Kolbudach z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 • Inspektor Ochrony Danych: Marcin Lazanowski

 • drogą elektroniczną: rodo@reknica.pl

 • osobiście w siedzibie spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania

Prezes Zarządu Reknica sp. z o.o. w KolbudachOświadczenie odstępne w zakładce wnioski