Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
przez „REKNICA” Sp. z o.o. z siedzibą
w Kolbudach


Tekst jednolity z dn. 05.01.2017r.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późniejszymi zmianami).

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych przez „REKNICA” Sp. z o.o. z siedzibą
w Kolbudach zwaną dalszej części Spółką


§ 1.

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania przez Spółkę urządzeńwodociągowych i/lub kanalizacyjnych od uprawnionych podmiotów na terenie GminyKolbudy, które zostaną połączone z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną Spółki.
 1. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może oznaczać przeniesienie własności na podstawie umowy przejęcia za wynagrodzeniem.
 1. Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nie obejmuje przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, które stanowią własność osoby, która je wybudowała w myśl art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o „zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. uprawniony podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca Jednostką Samorządu Terytorialnego (JST), ani przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, ani spółką wodną, która wybudowała jako inwestor urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne;
 1. wniosek – wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
 1. urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
 1. urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
 1. odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych – zawarcie umowy cywilnoprawnej, w wyniku, której Spółka nabywa tytuł własności lub tytuł do korzystania i czerpania pożytków z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;
 1. służebność przesyłu - jest służebnością pozwalająca na umożliwienie prawnego uregulowania dostępu do cudzych nieruchomości, na której posadowione są urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (są to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne), przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń;

§ 3.

 1. Procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych rozpoczyna uprawniony podmiot, składając w siedzibie Spółki wypełniony wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 1. Jeżeli wniosek składa kilku współwłaścicieli urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, do wniosku może zostać załączone pełnomocnictwo, wskazujące osobę, która będzie reprezentować uprawnione podmioty w procedurze odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
 1. Szczegółowych informacji dotyczących zasad i sposobu składania wniosków o odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych udzielane będą w Biurze Obsługi Klienta.
 1. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki „REKNICA” Sp. z o.o.
 1. Do wniosku należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty określone we wzorze wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych znajdującym się na stronie www.reknica.pl
 1. Spółka może wezwać uprawniony podmiot do uzupełnienia brakujących danych lub o dostarczenie innych nie wskazanych we wniosku o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w terminie do 30 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.
 1. W przypadku gdy, środki finansowe Spółki przyjęte w planie na dany rok wyczerpią się, wówczas przyjęte wnioski o zawarcie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przesuwane są na rok kolejny i realizowane według ich daty wpływu.

§ 4.

 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu zgodnie z § 3 ust. 4 lub wpływu dokumentów, o których w § 3 ust. 6 i ust.7 niniejszej umowy.
 1. Wnioski rozpatruje Zarząd Spółki w terminie nie dłuższym niż 40 dni roboczych od daty wpływu wniosku.
 1. Wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego ustala się na podstawie przedstawionego poniżej cennika, tj. Cennika 

 

Lp

Mb

Urządzenia wodociągowe

Urządzenia  kanalizacyjne

 

Średnia wartość w przedziale (zł)

Średnia kwota  za 1mb. w przedziale

Dolna  -  Górna

wartość (zł) zwrotu kosztów z tytułu poniesionych nakładów

1

50-100

1 400,00

18,67

933,33 - 1866,67

2

101-125

2 800,00

24,78

2502,65 – 3097,35

3

126-150

3 500,00

25,36

3195,65 – 3804,35

4

151-175

4 200,00

25,77

3890,80 – 4509,20

5

176-200

4 900,00

26,06

4587,23 – 5212,77

6

201-250

5 900,00

26,16

5258,98 – 6541,02

7

251-300

7 300,00

26,50

6650,82 – 7949,18

8

301-350

8 800,00

27,04

8137,63 – 9462,37

9

351-400

10 150,00

27,03

9487,75 – 10812,25

10

401-450

11 600,00

27,26

10932,08 – 12267,92

11

451-500

13 050,00

27,44

12377,60 – 13722,40

12

501-550

14 500,00

27,59

13823,98 – 15176,02

13

551-600

16 500,00

28,67

15797,57 – 17202,43

14

601-650

18 050,00

28,86

17343,01 – 18756,99

15

651-700

20 150,00

29,83

19419,17 – 20880,83

16

701-750

21 800,00

30,05

21063,82 – 22536,18

17

751-800

23 300,00

30,05

22563,89 – 24036,11

18

801-850

24 800,00

30,04

24063,96 – 25536,04

19

851-900

26 300,00

30,04

25564,02 – 27035,98

20

901-950

27 800,00

30,04

27064,07 – 28535,93

21

951-1000

29 900,00

30,65

29149,05 – 30650,95

22

Urządzenia typu: tłocznia ścieków lub hydrofor

9 000,00 ÷ 25 000,00

 

 

Urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne, powyżej 1000m ustala się na podstawie sumowania wielkości określonych w tabeli. Powyższe wartości przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i /lub kanalizacyjnego, ustala się na podstawie mapy z pomiaru powykonawczego urządzenia wodociągowego i /lub kanalizacyjnego, dostarczonej przez podmiot uprawniony.
 1. Jeśli wartość przejęcia za wynagrodzeniem urządzenia wodociągowego i/lubkanalizacyjnego określona w tabeli cennika w ust. 3 niniejszego paragrafu jest niewystarczająca dla podmiotu uprawnionego t.j. inwestora, wówczas podmiot uprawniony możenegocjować z Zarządem Spółki wartość przejmowanych urządzeń.
 2. Gdy uprawniony podmiot nie akceptuje kwoty z tabeli cennika, jak również w toku negocjacji nie dojdzie do zawarcia umowy, uprawniony podmiot może dochodzić nakładów z tytułu wybudowania Inwestorskich Odcinków Sieci na drodze postępowania sądowego.
 3. Po zakończeniu negocjacji, o których mowa w ust.4 i ust.5 niniejszego paragrafu, Spółka przygotuje ostateczny kształt umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który zostanie przekazany uprawnionemu podmiotowi do podpisu. Podpisanie umowy ze strony Spółki nastąpi nie później niż 20 dni od dnia podpisania umowy przez uprawniony podmiot.

§ 5.

 1. Umowa odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych powinna określać co najmniej:
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • strony umowy,
 • w przypadku osoby fizycznej: adres zamieszkania, PESEL
 •  techniczny opis urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
 • ostateczną wartość przejęcia za wynagrodzeniem,
 • oświadczenie uprawnionego podmiotu o przeniesieniu posiadanych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielone przez Wykonawcę tychże urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych1
 1. Uchylony
 2. Na wniosek uprawnionego podmiotu, Spółka może zlecić każdorazowo, indywidualnie rzeczoznawcy majątkowemu, wycenę wynagrodzenia na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony z uwzględnieniem następujących elementów: 
 • szkód poniesionych przez właściciela nieruchomości (brak możliwości zabudowy i czerpania z przedmiotowej nieruchomości pożytków) na skutek wybudowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych, 
 • zakresu ograniczeń własności nieruchomości i powodowanych uciążliwości (tj rozmiar, rodzaj, położenie, właściwości i sposób eksploatacji urządzeń przesyłowych,
 • rodzaju, przeznaczenia i powierzchni nieruchomości należącej do właściciela nieruchomości,
 • niemożności korzystania z nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe w sposób zgodny z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem,
 • przeznaczenia nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • konieczności zachowania stref ochronnych wyłączonych spod zabudowy wskutek wybudowania urządzeń przesyłowych,
 • ograniczenia zdolności inwestycyjnych na nieruchomości,
 • obniżenia jakości, funkcjonalności i wartość nieruchomości gruntowych, na których posadowiono urządzenia przesyłowe.
 1. W przypadku umowy przejęcia za wynagrodzeniem przeniesienie własności urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych następuje z chwilą podpisania umowy i „Protokołu Przejęcia” będącego integralną częścią umowy.
 2. Koszty notarialne i sądowe wynikające z zapisów art. 245 kodeksu cywilnego dotyczące ustanowienia służebności przesyłu ponosi Spółka.
 3. Koszty wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynikające z zapisów art. 245 kodeksu cywilnego dotyczące ustanowienia służebności przesyłu ponosi uprawniony podmiot.

§ 6.

Wydanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych nastąpi na podstawie„ Odbioru Końcowego” oraz „Protokołu Przejęcia” podpisanego przez uprawniony podmiot i Spółkę zgodnie ze wzorem będącym integralną częścią umowy przejęcia urządzeń wodociągowych i /lub kanalizacyjnych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zawarcia umowy przejęcia za wynagrodzeniem.

§ 7.

Jeżeli uprawniony podmiot zalega względem Spółki za usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, z zapłaty, o której mowa § 4 ust.3, ust.4, ust.5 zostanie potrącona zaległa należność za usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 8.

Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zostaną rozpatrzone zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, z tym, że datą wpływu tychże wniosków będzie data wejścia w życie Regulaminu.

§ 9.

Wzory umów Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7:
- Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci wodociągowej
   {wzór 1 - w przypadku wybudowania sieci w gruntach prywatnych}
- Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci wodociągowej
   {wzór 2 - sieć wybudowano w gruntach [droga] obecnie należących do Gminy}
- Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej
   {wzór 3 - w przypadku wybudowania sieci w gruntach prywatnych}
- Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
   {wzór 4 - sieć wybudowano w gruntach [droga] obecnie należących do Gminy}
- Umowa Nr .. ./UP/... w sprawie przekazania po wybudowaniu urządzenia kanalizacyjnego
   {wzór 5 - przepompownia-tłocznia ścieków}
- Umowa Nr ... w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej oraz jej przekazania po wybudowania
   
{wzór }
- Umowa Nr ... w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz jej przekazania po wybudowania
   {wzór 7}

stosowane na podstawie „Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach” stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 10.

„Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez REKNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbudach” w brzmieniu ze zmianami wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2017 roku.

…..………..………………………………

Zarząd „REKNICA” sp. z o.o.