Rozdział IX.
Standardy obslugi Odbiorcow uslug.

Sposob zalatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zaklocen w dostawie wody i odprowadzaniu sciekow

§32.


Przedsiebiorstwo winno zapewnic Odbiorcom nalezyty poziom uslugi a szczegolnie winno wyodrebnic stanowisko pracy do spraw obslugi klienta

§33.


Przedsiebiorstwo zobowiazane jest do udzielania na zyczenie Odbiorcy lub z wlasnej inicjatywy pelnej informacji dotyczacej realizacji uslugi a przede wszystkim informacji objetych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§34.


W przypadku stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obnizenia jakosci dostarczanej wody Odbiorcy przysluguje upust na zasadach okreslonych w Umowie.
§35.

  1. W przypadku dostaw wody o jakosci niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca uslug moze zlozyc pisemna reklamacje w terminie 3 dni od dnia, w ktorym zakonczyla sie przerwa w swiadczeniu uslugi, albo od dnia w ktorym usluga zostala wykonana, lub miala byc wykonana.
  2. Reklamacja moze zostac wniesiona w innych niz wymienione w ust.1 przypadkach niewykonania, lub nienaleznego wykonania uslugi.
  3. Reklamacja powinna zawierac:
   a) imie i nazwisko albo nazwe lub firme oraz adres Odbiorcy,
   b) przedmiot reklamacji,
   c) przedstawienie okolicznosci uzasadniajacych reklamacje,
   d) zgloszenie roszczenia o odszkodowanie,
   e) numer i date Umowy,
   f) podpis Odbiorcy.
  4. Zgloszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjecia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiebiorstwa.
  5. Przedsiebiorstwo rozpatruje reklamacje niezwlocznie, nie dluzej jednak, niz w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.
  6. Przedsiebiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej. Odpowiedz winna zawierac:
   a) nazwe Przedsiebiorstwa,
   b) powolanie podstawy prawnej,
   c) rozstrzygniecie o uwzglednieniu lub odmowie uwzglednienia reklamacji,
   d) pouczenie w sprawie mozliwosci dochodzenia roszczen w innym trybie,
   e) podpis upowaznionego pracownika reprezentujacego Przedsiebiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
  7. W przypadku odmowy uwzglednienia reklamacji w calosci lub w czesci, odpowiedz na reklamacje winna zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne.
  8. W przypadku uwzglednienia reklamacji Przedsiebiorstwo powiadamia Odbiorce o wyniku rozpatrzenia, a takze o wysokosci i formie wyplaty przyznanego odszkodowania lub naleznosci.
  9. Zaliczenie odszkodowania lub naleznosci na poczet przyszlych naleznosci moze nastapic jedynie na wniosek Odbiorcy uslugi.