Rozdział V.
Warunki przylaczenia do sieci

§16.


  1. Przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na pisemny wniosek o przylaczenie i okreslenie warunkow przylaczenia, zwanych dalej "warunkami przylaczenia" zlozony przez osobe ubiegajaca sie o przylaczenie.
  2. Z wnioskiem o przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze wystepowac osoba posiadajaca tytul prawny do korzystania z nieruchomosci, ktora ma byc przylaczona do sieci.
  3. Wniosek, o ktorym mowa w ust.1 powinien w szczegolnosci zawierac:
   a) dane dotyczace identyfikacji wnioskodawcy,
   b) adres podlaczanej nieruchomosci,
   c) rodzaj podlaczenia (wodociagowe, kanalizacyjne),
   d) dane wykonawcy,
   e) date i podpis wnioskodawcy.
  4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiebiorstwo (Gmina) moze wyrazic zgode na przylaczenie osobie, ktora korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§17.


Do wniosku Odbiorca ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci zalacza:

  a) dokument potwierdzajacy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci, ktorej dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomosci,

  b) aktualna mape sytuacyjna, okreslajaca usytuowanie nieruchomosci wzgledem istniejacych sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektow i urzadzen uzbrojenia terenu.

§18.


  1. Przedsiebiorstwo, okresla warunki przylaczenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zlozenia wniosku. W przypadkach szczegolnych przylaczenie do sieci nastepuje na podstawie umowy o przylaczenie, ktorej projekt sporzadza Przedsiebiorstwo.
  2. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.
  3. Warunki przylaczenia okreslaja:
   a) miejsce i sposob przylaczenia sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
   b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobor wody,
   c) miejsce zainstalowania wodomierza glownego oraz miejsca zainstalowania urzadzenia pomiarowego liczacego ilosc odprowadzonych sciekow,
   d) dopuszczalna ilosc i jakosc odprowadzanych sciekow,
   e) termin waznosci warunkow przylaczenia.

§19.


  1. Przylaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej moze nastapic po spelnieniu warunkow przylaczenia, o ktorych mowa w §18 a w przypadku zawarcia umowy o przylaczenie do sieci, od spelnienia warunkow w niej okreslonych.
  2. Umowa o przylaczenie do sieci moze byc zawarta m.in. w przypadkach zwiazanych z budowa sieci lub ich finansowaniem przez skladajacego wniosek o przylaczenie. Umowa o przylaczenie powinna w szczegolnosci okreslac koszty zwiazane z realizacja takiego przedsiewziecia, zasady finansowania i sposob rozliczen wraz z wymagana dokumentacja.

§20.


  1. Warunki przylaczenia, wzglednie umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montazowych.
  2. Okreslone w warunkach wzglednie umowie o przylaczenie proby i odbiory czesciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.
  3. Warunki prob i odbiorow, o ktorych mowa w ust.2 sa potwierdzane przez strony w protokolach, ktorych wzory, uwzgledniajac postanowienia §24 okresla Przedsiebiorstwo.

§21.


  1. Odbior przylacza dokonywany jest na podstawie koncowego protokolu odbioru technicznego wedlug zasad okreslonych w warunkach przylaczenia wzglednie umowie o przylaczenie
  2. Protokol odbioru technicznego przylacza powinien zawierac co najmniej:
   a) date odbioru,
   b) przedmiot odbioru z wyszczegolnieniem przeznaczenia przylacza (rodzaju: wodociagowe, kanalizacyjne), srednicy, materialow i dlugosci,
   c) rodzaj odprowadzanych sciekow dla przylacza kanalizacyjnego,
   d) sklad komisji, w tym: wykonawce i uzytkownika,
   e) adres nieruchomosci do ktorej wykonano podlaczenie,
   f) podpisy czlonkow komisji.
  3. Protokol koncowy stanowi potwierdzenie prawidlowosci wykonania podlaczenia i jego podpisanie przez strony upowaznia Odbiorce do zlozenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow.