Rozdział IV.
Sposob rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat

§12.


Rozliczenia z Odbiorcami uslug za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekow prowadzone sa przez Przedsiebiorstwo, Gmine na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie okreslenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekow (Dz.U.Nr 26, poz.257).

§13.


    1. Taryfa obowiazujaca w dniu zawarcia Umowy stanowi zalacznik do Umowy zaopatrzenia w wode lub odprowadzania sciekow.
    2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiazane sa stosowac aktualnie obowiazujaca taryfe zatwierdzona uchwala rady gminy, badz wprowadzona w trybie art. 24 ust.8 Ustawy, bez koniecznosci zmiany Umowy.

§14.


Przedsiebiorstwo, Gmina oglasza taryfe w prasie lokalnej i zwyczajowo przyjety sposob, w terminie okreslonym w art.24 ust.7 lub 9 Ustawy.

§15.


Warunki prowadzenia rozliczen za zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow okresla rozdzial 5 Ustawy oraz Umowa.