Rozdział III.
Szczegolowe warunki i tryb zawierania Umow z Odbiorcami uslug

§7.

  1. Przedsiebiorstwo, Gmina zobawiazane sa zawrzec Umowe o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie sciekow z Odbiorca, ktorej nieruchomosc zostanie przylaczona do sieci, jezeli wystapi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.
  2. Przedsiebiorstwo, Gmina ma prawo odmowic zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie sciekow z wlascicielem lub zarzadca budynku wielolokalowego i osobami korzystajacymi z lokali w tym budynku, gdy nie sa spelnione rownoczesnie wszystkie warunki okreslone w art.6 ust.6 Ustawy.
  3. Przedsiebiorstwo, Gmina ma prawo wypowiedziec Umowe wlascicielowi lub zarzadcy budynku wielolokalowego jezeli w trakcie jej obowiazywania wystapia warunki uniemozliwiajace jej spelnienie, w szczegolnosci warunki uniemozliwiajace ustalenie naleznosci za dostarczona wode i odprowadzone scieki dla poszczegolnych Odbiorcow uslug w tym budynku, w terminie okreslonym w Umowie.
  4. Umowa winna w szczegolnosci zawierac postanowienia okreslone w art.6 ust.3 Ustawy oraz wskazywac miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow.
  5. Z Odbiorcami korzystajacymi zarowno z uslug zaopatrzenia w wode, jak i z uslug odprowadzania sciekow, Przedsiebiorstwo, Gmina moze zawrzec jedna Umowe o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow.
§8.


  1. Umowa o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie sciekow moze byc zawarta na czas niekreslony lub okreslony.
  2. Umowa winna okreslac mozliwosc jej rozwiazania.
  3. Rozwiazanie umowy moze nastapic za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstapienia Przedsiebiorstwa, Gminy od Umowy.
  4. Przedsiebiorstwo, Gmina moze odstapic od umowy w przypadkach przewidzianych w art.8 ust 1 ustawy. Odstapienie od Umowy nastepuje poprzez oswiadczenie Przedsiebiorstwa, Gminy doreczenie odbiorcy na 20 dni przed terminem odciecia dostawy wody lub zamkniecia przylacza kanalizacyjnego.
  5. Rozwiazanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiebiorstwo srodkow technicznych uniemozliwiajacych dalsze korzystanie z uslug.

§9.


  1. Odbiorca uslug sklada do Przedsiebiorstwa, Gminy pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie okreslonym w warunkach technicznych przylaczenia lub umowie o przylaczenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy uslugi bez koniecznosci zmiany pozostalych warunkow swiadczenia uslug, niezwlocznie po jej wystapieniu. Ponownie przylaczenie do sieci, po wczesniejszym odcieciu dostawy wody lub zamknieciu przylacza kanalizacyjnego nastepuje po zlozeniu przez Odbiorce wniosku o zawarcie Umowy.
  2. Przedsiebiorstwo, Gmina w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku, przedklada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

§10.


  1. Przedsiebiorstwo, Gmina okresla cykl rozliczen obowiazujacy Odbiorcow uslug w zaleznosci od lokalnych warunkow technicznych i ekonomicznych swiadczenia uslug, a takze postanowien okreslonych w odrebnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zaplaty.
  2. Date, forme i sposob zaplaty Przedsiebiorstwo, Gmina wskazuje w fakturze.

§11.


Odbiorcy uslug zobowiazani sa do korzystania z zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow w sposob zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujacy pogorszenia jakosci uslug swiadczonych przez Przedsiebiorstwo, Gmine oraz nie utrudniajacy dzialalnosci Przedsiebiorstwa, a w szczegolnosci do:

  a) uzytkowania instalacji wodociagowej w sposob eliminujacy mozliwosc wystapienia awarii, skazenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociagowej na skutek m.in. cofniecia sie wody z instalacji wodociagowej, powrotu cieplej wody lub wody z wody z instalacji centralnego ogrzewania,
  b) montazu i utrzymania zaworow antyskazeniowych w przypadkach i na warunkach okreslonych odrebnymi przepisami,
  c) uzytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposob nie powodujacy zaklocen funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
  d) informowania Przedsiebiorstwa o własnych ujeciach wody, w celu prawidlowego ustalania oplat za odprowadzanie sciekow,
  e) wykorzystywania wody z sieci wodociagowej oraz korzystania z przylacza kanalizacyjnego wylacznie w celach okreslonych w warunkach przylaczenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiebiorstwem, Gmina,
  f) zapewnienia niezawodnego dzialania posiadanych instalacji i przylaczy wodociagowych lub instalacji i przylaczy kanalizacyjnych z urzadzeniem pomiarowym wlacznie,
  g) podjecia dzialan ograniczajacych skutki awarii oraz udostepniania Przedsiebiorstwu, Gminie terenu w celu usuniecia awarii lub kontroli dzialania urzadzen pomiarowych, wodociagowych, kanalizacyjnych i przylaczy.