Rozdział II.
Minimalny poziom swiadczonych uslug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania sciekow

§4.


Poziom swiadczonych uslug Przedsiebiorstwa w zakresie ilosci, jakosci oraz ciaglosci dostarczania wody i odprowadzania sciekow okresla zezwolenie, o ktorym mowa w §2.

§5.


    1. Minimalna i maksymalna ilosc dostarczanej wody okresla Umowa o zaopatrzenie w wode zawarta z Odbiorca. Umowa winna takze okreslac maksymalne ilosci oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczen dostarczanych sciekow wynikajacy z wymagan oczyszczalni sciekow do ktorej sa kierowane.
    2. Wymagane cisnienie wody okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690, z 2003r. Nr 33 poz.270, z 2004r. Nr 109 poz.1156).
    3. Woda do spozycia przez ludzi winna odpowiadac jakosciowo wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

§6.


Przedsiebiorstwo jest zobowiazane do regularnego informowania wojta Gminy, o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi nie rzadziej niz raz w kwartale.