Rozdział XI.
Przepisy koncowe

§40.


W sprawach nie objetych niniejszym regulaminem obowiazuja przepisy prawa, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz.U.Nr 72, poz.747 z p.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§41.


Przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne zobowiazane jest do udostepnienia na zadanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

§42.


    1. Uchyla sie uchwale nr XXX/267/2005 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow" obowiazujacego na terenie Gminy Kolbudy.
    2. Traci moc uchwala nr XLIII/280/2002 Rady Gminy Kolbudy z dnia 8 pazdziernika 2002r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow, obowiazujacego na terenie Gminy Kolbudy".

§43.


Wykonanie uchwa
ły powierza sie Wojtowi Gminy Kolbudy.

§44.


Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego.