Spółka REKNICA działa od 1 stycznia 2003 roku pod firmą – REKNICA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach jest zarejestrowana pod numerem
KRS 0000115002 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

Kapitał zakładowy wynosi:
23.087.500,00 zł.

NIP:
593-23-35-316

Regon:
192749192

Siedziba spółki mieści się przy
ul. Leśnej 12 w Kolbudach 83-050

Numer rachunku bankowego:
13124054261111000053755197
(Pekao S.A. O/Kolbudy)


Firma REKNICA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy.
Świadczenie usług i obsługa odbiorców prowadzona jest w oparciu o Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy,
zatwierdzony przez Radę Gminy Kolbudy uchwałą
Nr XXXII/280/2006 z dnia 28 marca 2006r.

Świadczymy również usługi w zakresie:
- wywozu nieczystości płynnych
- wykonawstwa sieci w
odno-kanalizacyjnych
- wykonawstwa przyłączy wodno-kanalizacyjnych
- naprawy i eksploatacji przydomowych ujęć wody oraz przydomowych
przepompowni ścieków
- naprawy wewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych
- czyszczenia sieci kanalizacyjnej i deszczowej
- montażu podwodomierzy, magnetyzerów i odmulaczy
- nadzoru nad realizacją sieci i przyłączy wodno kanalizacyjnych.

REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach eksploatuje gminną sieć wodociągową
i kanalizacyjną oraz własną sieć kanalizacyjną wraz z przepompowniami ścieków na terenie Gminy Kolbudy.